Regulamin Konkursu „PREZENT POD CHOINKĘ OD LOVIN”

Regulamin konkursu pod nazwą ”Prezent Pod Choinkę od LOVIN

 

  • 1  Postanowienia Ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu jest sklep LOVIN S.C. z siedzibą ul. Przy Forcie 10/77, 02-495 Warszawa identyfikującą się numerem NIP 7542685624, REGON 360793929 dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.12.2020r. godz. 20:00 a kończy się dnia 19.12.2020r.
o godz. 18:00 czasu polskiego.

 

  • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi zastrzeżeń do jego treści;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada konto w serwisie Instagram,

d) wykona wszystkie elementy Zadania Konkursowego.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, w czasie jego trwania jest wykonanie Zadania Konkursowego składającego się z czterech elementów:
a) Zaobserwowanie profilu instagramowego @lovin.official
b) Oznaczenie w komentarzu do opublikowanego w dniu 16.12.2020 o godzinie 19:50 posta @lovin.official ogłaszającego niniejszy konkurs trzech osób z którymi chciałbyś (chciałabyś) spędzić Święta Bożego Narodzenia
c) uzupełnienie komentarza pod opisanym powyżej postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego Święta spędzone z Twoimi przyjaciółkami byłyby wyjątkowe?”
d) udostępnienie opisanego w powyższym punkcie posta na własnym instastory lub w poście na swoim profilu instagram oznaczając @lovin.official

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają wszystkie elementy Zadania Konkursowego w czasie trwania Konkursu.

7. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

  • 3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzcy

 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób Zwycięzcę.

3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
Komplet MILLY BLACK marki LOVIN w wybranym przez Zwycięzcę rozmiarze (z dostępnych rozmiarów XS, S, M)

4. Nagroda zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 20.12.2020r o godzinie 18:00

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy profilu instagram Zwycięzcy w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 20.12.2020 o godzinie 19:00. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia Zwycięzcy na profilu instagram Organizatora, wiadomości prywatnej zawierającej informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, rozmiaru, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub UE.

8. Podany powyżej termin podania danych teleadresowych podyktowany jest zobowiązaniem Organizatora do wysłania Nagrody do Zwycięzcy w dniu następującym po dniu otrzymania niezbędnych danych.

9. W przypadku nie przekazania opisanych w punkcie 7 niniejszego paragrafu danych w terminie wskazanym w punkcie 7 niniejszego paragrafu – Nagroda przesłana zostanie w terminie 3 dni od daty otrzymania danych teleadresowych.

10. W przypadku nie przekazania opisanych w punkcie 7 niniejszego paragrafu danych przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy prawo do otrzymania Nagrody zostanie anulowane.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

12. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną lub do zmiany rodzaju nagrody.

 

  • 5. Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności firmy LOVIN (https://lovin.pl/pl/polityka-prywatnosci/)

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

  • 6. Reklamacje

 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Prezent Pod Choinkę od LOVIN” na adres e-mail info@lovin.pl lub adres korespondencyjny Organizatora podany na stronie https://lovin.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

  • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.