Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVIN.PL

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE REALIZOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. METODY PŁATNOŚCI, TERMINY PŁATNOŚCI
5 TERMINY DOSTAWY, KOSZTY DOSTAWY, ODBIÓR OSOBISTY
6. REKLAMACJE
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8. UMOWY SPRZEDAŻY – PRZEDSIĘBIORCY
9. DANE OSOBOWE
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym WWW.LOVIN.PL prowadzony jest przez Spółkę LOVIN S.C., zarejestrowaną pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Przy Forcie 10/77. Powyższy adres jest miejscem wykonywania działalności. Adres poczty elektronicznej: info@lovin.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców realizujących zakupy w Sklepie Internetowym (z zastrzeżeniami zapisanymi w pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców a także z zastrzeżeniami zapisów innych punktów niniejszego Regulaminu w którym przywoływany jest Klient Sklepu Internetowego będący Przedsiębiorcą).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień oraz postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy oraz Usługodawca (wg definicji określonych w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opisanej w punkcie 10 niniejszego Regulaminu w pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów i norm etycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik sklepu internetowego, którego dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.lovin.pl.

1.4.2. USŁUGODAWCA – LOVIN S.C. Wszelkie dane teleadresowe i kontaktowe Usługodawcy wyszczególnione zostały w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

1.4.3. KLIENT SKLEPU INTERNETOWEGO

(1) osoba fizyczna która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(2) osoba prawna;

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

1.4.4. PRZEDSIĘBIORCA – Klient Sklepu Internetowego nie będący osobą fizyczną w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

1.4.5. PROJEKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem Sklepu Internetowego a Usługodawcą.

1.4.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Projektu zawierana albo zawarta między Klientem Sklepu Internetowego a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.7. ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACJI – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym, którego poprawne wypełnienie niezbędne jest w celu utworzenia konta oraz realizacji Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

1.4.8. ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz (Usługa Elektroniczna), dostępny w Sklepie Internetowym, którego poprawne wypełnienie jest warunkiem złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Projektów do elektronicznego koszyka, wskazanie szczegółowych parametrów Projektu (rozmiar, kolor, ilość itp.) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

1.4.9. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.10. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.11. KONTO – Usługa Elektroniczna, przechowywany w systemie teleinformatycznym Usługodawcy zbiór chronionych danych personalnych i zasobów oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta Sklepu Internetowego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i zrealizowanych zakupach w Sklepie Internetowym.

1.4.12. NEWSLETTER – dystrybucyjna Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom Sklepu Internetowego automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Projektach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta Sklepu Internetowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Usługodawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE REALIZOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta rozpoczyna się po poprawnej realizacji przez Klienta Sklepu Internetowego trzech niezbędnych elementów:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola które kończy procedurę zakładania konta.

(3) dokonaniu autoryzacji konta – potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link autoryzujący przesłany przez system informatyczny Usługodawcy automatycznie na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta Sklepu Internetowego. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta Sklepu Internetowego następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcami niezbędne jest podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Konto Elektroniczne świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość, bez podania przyczyny i w każdej chwili usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pomocą informacji listowej na adres Usługodawcy podany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta Sklepu Internetowego pierwszego Projektu do elektronicznego koszyka
w Sklepie Internetowym. Poprawne złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym następuje po poprawnym wykonaniu przez Klienta Sklepu Internetowego dwóch kolejnych kroków:

(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia

(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu wszystkich pól Formularza Zamówienia pola – Kupuję i Płacę. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta Sklepu Internetowego następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku Przedsiębiorcy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Niezbędne jest również poprawne podanie  danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Projekt, ilość sztuk, rozmiar, kolor, miejsce i sposób dostawy Projektów, sposób płatności. W wypadku Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Wymagane jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Niepoprawne wpisanie danych przez Klienta Sklepu Internetowego może skutkować wysyłką zamówionych Projektów na niepoprawny (niezgodny z wolą Klienta Sklepu Internetowego) adres. W takim wypadku ani Usługodawca ani Sklep Internetowy nie odpowiadają za dalsze losy przesyłki. W przypadku żądania wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT – niezbędne jest określenie takiego żądania w Formularzu Zamówienia.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem. Usługa ta kończy się również w przypadku zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez Klienta Sklepu Internetowego (przerwanie procedury).

2.1.3. Newsletter – o ile usługa taka jest dostępna w ramach Sklepu Internetowego, korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu przez Klienta Sklepu Internetowego woli otrzymywania Newslettera poprzez zrealizowanie kroków sugerowanych przez system informatyczny Sklepu Internetowego, podaniu adresu poczty elektronicznej na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola potwierdzającego wolę Klienta Sklepu Internetowego związaną z otrzymywaniem Newslettera.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość bez podania przyczyny i w każdej chwili wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pomocą informacji listowej na adres Usługodawcy podany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Klient Sklepu Internetowego obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient Sklepu Internetowego obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym jak również prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu przerwanie poprawnego działania sklepu internetowego.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient Sklepu Internetowego może składać korzystając z danych teleadresowych wskazanych w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu:

2.4.2. Zaleca się podanie przez Klienta Sklepu Internetowego w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2) żądania Klienta Sklepu Internetowego;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację

Poprawne podanie powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta Sklepu Internetowego o wynikach postępowania reklamacyjnego.

 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem Sklepu Internetowego a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Sklepu Internetowego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Projektu wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie przewidziane polskim prawem podatki. W przypadku realizacji zakupów przy użyciu walut innych niż złoty polski, przeliczenie waluty realizowane jest przez bank Klienta Sklepu Internetowego lub przez bank Usługodawcy lub przez operatora karty płatniczej Klienta Sklepu Internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na zastosowane w takim przypadku kursy walut. O łącznej cenie wraz z podatkami Projektu będącego przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży, o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient Sklepu Internetowego informowany jest na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym realizowana jest przy użyciu Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem Sklepu Internetowego a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Sklepu Internetowego Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi Sklepu Internetowego stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta Sklepu Internetowego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesłane Klientowi Sklepu Internetowego zawiera między innymi wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zamówionego Projektu, ilości, rozmiaru i koloru, potwierdzenie łącznej kwoty obejmującej cenę Projektu oraz wszystkie dodatkowego koszty (w tym koszty dostawy) a także przewidywany termin realizacji Zamówienia. Standardowy termin realizacji zamówień wynosi do 5 dni roboczych. Z chwilą otrzymania przez Klienta Sklepu Internetowego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

Treść Umowy Sprzedaży jest bezterminowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

 1. METODY PŁATNOŚCI, TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

4.1.3.1. Bank: MBANK.

4.1.3.2. Numer rachunku: 39 1140 2004 0000 3102 7809 0270.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Przelewy24, PayU oraz PayPal.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności opisanych w punkcie 4.1 według własnego uznania. Brak możliwości realizacji płatności przy użyciu jednej lub kilku z metod opisanych w punkcie 4.1 będzie w jasny i czytelny sposób oznaczone na stronach Sklepu Internetowego

4.3. Termin płatności:

4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.4. Brak płatności w oznaczonym w puntach 4.3.1 i 4.3.2 terminie nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy Sprzedaży. Usługodawca zastrzega sobie prawo realizacji zapisów Umowy Sprzedaży oraz dochodzenia płatności sposobami określonymi w przepisach prawa polskiego.

4.5 W przypadkach uzasadnionych – istnieje możliwość rozwiązania zawartej Umowy Sprzedaży za porozumieniem stron, jednakże każdorazowo wymaga to kontaktu bezpośredniego Klienta Sklepu Internetowego z Usługodawcą w celu ustalenia warunków ewentualnego rozwiązania Umowy Sprzedaży. Ostateczna decyzja dotycząca rozwiązania zawartej pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego a Usługodawcą Umowy Sprzedaży należy do Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta Sklepu Internetowego ewentualnymi uzasadnionymi kosztami rozwiązania Umowy Sprzedaży.

4.6 Klientowi Sklepu Internetowego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z zapisami punktu 7 niniejszego Regulaminu.

 1. TERMINY DOSTAWY, KOSZTY DOSTAWY, ODBIÓR OSOBISTY

5.1. Dostawa Projektu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.

5.2. Dostawa Projektu pod adres podany przez Klienta Sklepu Internetowego w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Projektu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Projektu przez Klienta Sklepu Internetowego jest bezpłatny.

5.4. Usługodawca udostępnia Klientowi Sklepu Internetowego następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska,

5.4.2. Przesyłka kurierska za pobraniem,

5.4.3. Odbiór osobisty

 1. REKLAMACJE

6.1. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta Sklepu Internetowego jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Sklepu Internetowego Projekt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta Sklepu Internetowego :

6.3.1. pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta Sklepu Internetowego w opisie reklamacji następujących informacji:
(1) Informacji dotyczącej rodzaju Projektu, rozmiaru, koloru którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, a także danych dotyczących transakcji (data Umowy Sprzedaży)

(2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty odkrycia wady;

(2) określenia sposobu doprowadzenia Projektu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.6. Podstawą przystąpienia do rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie oryginału paragonu wystawionego przez Sklep Internetowy.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1 Zasady ogólne obowiązujące podczas procedury odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

7.1.1. Wszystkie zwracane Projekty oraz elementy muszą być nowe i nie nosić znamion użytkowania.

7.1.2. Projekty nie mogą być przybrudzone (np. nosić ślady make-up), wygniecione (w przypadku wrzucenia towaru do koperty, a nie złożenia i włożenia), wyprane lub noszące zapach perfum lub tytoniu.

7.1.3. Posiadać pełen komplet nienaruszonych metek i zabezpieczeń.

Należy pamiętać, iż zwrócony asortyment niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu/wymiany i odesłany do nadawcy na jego koszt.

7.2. Klient Sklepu Internetowego, który zawarł Umowę Sprzedaży za pomocą Sklepu Internetowego na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy oraz zwrócić produkt do Usługodawcy bez podania przyczyny, nie przekraczając terminu 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

7.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

7.5. Klient Sklepu Internetowego ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych dnia otrzymania przesyłki, zwrócić Projekt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Projekt. Do zachowania terminu usługodawca otrzyma przesyłkę zwrotną najpóźniej 14 dnia kalendarzowego. W przypadku braku szczegółowych ustaleń związanych ze zwrotem Projektu Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zwrócić Projekt na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub na adres wskazany przez Usługodawcę w korespondencji związanej z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.

7.6. Usługodawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Projektu objętego Umową Sprzedaży, której dotyczy odstąpienie zwrócić Klientowi Sklepu Internetowego dokonane płatności pod warunkiem wypełnienia przez Klienta Sklepu Internetowego obowiązków wyszczególnionych w punkcie 7.5. niniejszego Regulaminu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy.

7.7. Klient Sklepu Internetowego ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Projektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Projektu.

7.8. Klient Sklepu Internetowego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Projektu.

 1. UMOWY SPRZEDAŻY – PRZEDSIEBIORCY

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcami w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

8.2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem Sklepu Internetowego będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.3. W wypadku Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcą Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta Sklepu Internetowego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4. Korzyści i ciężary związane z Projektem w trakcie jego dostawy pod adres wskazany przez Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Projektu w trakcie dostawy przechodzą na Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą w momencie wydania przesyłki przewoźnikowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Projektu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi Sklepu Internetowego, jak również za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

8.5. W przypadku przesłania Projektu do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Projektu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia lub wykluczenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Projekt wobec Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

8.7. W wypadku Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klienta Sklepu Internetowego stosownego oświadczenia drogą mailową na adres podany przez Klienta Sklepu Internetowego w trakcie procedury Rejestracji.

8.8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą.

8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego zdefiniowanych jako dane chronione w odpowiednich przepisach obowiązującego prawa polskiego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Usługodawca.

9.2. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego wykorzystywane są – zgodnie z wolą Klienta Sklepu Internetowego – wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

9.3. Dopuszczalni odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

9.3.1. W przypadku Klienta Sklepu Internetowego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

9.3.2. W przypadku Klienta Sklepu Internetowego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.4. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem Umowy.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych jest LOVIN S.C. z siedzibą w Warszawie. Wszystkie dane teleadresowe Administratora wykazane zostały w puncie 1.1 niniejszego Regulaminu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach Administratora lub przez Administratora dzierżawionych.

Dla interpretacji terminów stosuje się definicje opisane w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w niniejszym punkcie Regulaminu (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w Formularzach Sklepu Internetowego traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

10.1. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego. Oznacza to, że po utworzeniu konta na naszej stronie, Usługodawca przetwarza dane Klienta Sklepu Internetowego takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newsletter. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail wskazanym w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Klientów Sklepu Internetowego również po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, jednakże tylko w zakresie niezbędnym dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego  oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają odpowiednio przeszkolone w tym zakresie osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę.

10.2. Pliki cookies

10.2.1. Witryna lovin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10.2.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies w sposób pośredni identyfikuje użytkownika witryny, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta do jego potrzeb.

10.2.3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10.2.4.. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Umowy zawierane przez Usługodawcę poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany danych Usługodawcy

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Klienta Sklepu Internetowego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient Sklepu Internetowego został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient Sklepu Internetowego nie będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów Sklepu Internetowego nie będących Przedsiębiorcami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.