Regulamin

REGULAMIN lovin.pl SKLEP INTERNETOWY (obowiązujący od dnia 01.01.2023)

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI, TERMINY PŁATNOŚCI
5 TERMINY DOSTAWY, KOSZTY DOSTAWY, ODBIÓR OSOBISTY
6. REKLAMACJE
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
8. UMOWY SPRZEDAŻY – PRZEDSIĘBIORCY
9. DANE OSOBISTE
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lovin.pl jest prowadzony przez firmę LOVIN S.C., zarejestrowaną pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Przy Forcie 10/77. Powyższy adres jest miejscem prowadzenia działalności. Adres e-mail: info@lovin.pl. Formalny kontakt z firmą LOVIN s.c. możliwy jest wyłącznie w formie pisemnej na powyższy adres lub drogą mailową na adres info@lovin.pl
Możliwy jest również bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym w zakładce KONTAKT

1.2. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców dokonujących zakupów w Sklepie Internetowym (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 8 Regulaminu, który jest skierowany tylko do przedsiębiorców, a także z zastrzeżeniem postanowień innych punktów niniejszego Regulaminu, w których Klient Sklepu Internetowego wypełnia definicję Przedsiębiorcy w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień i postanowieniami niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy i Usługodawca (zgodnie z definicją w pkt 1.4 niniejszego Regulaminu). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności opisanej w punkcie 10 niniejszego Regulaminu, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i normami etycznymi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik sklepu internetowego, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę lub Sklep Internetowy, ma prawo wglądu do swoich treści oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, jak również do żądania ich usunięcia.

1.4. definicje:

1.4.1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.lovin.pl.

1.4.2. USŁUGODAWCA – LOVIN S.C. Wszystkie dane kontaktowe i kontaktowe Usługodawcy są określone w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu.

1.4.3. KLIENT SKLEPU INTERNETOWEGO

(1) osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, aw przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach także osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych;

(2) osoba prawna;

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

1.4.4 PRZEDSIĘBIORCA – Klient Sklepu Internetowego nie będący osobą fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018.0.1025 tj. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

1.4.5. PROJEKT – ruchomy przedmiot dostępny w Sklepie internetowym, który jest przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem Sklepu internetowego a Usługodawcą.

1.4.6 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Projektu zawarta lub zawarta między Klientem Sklepu internetowego a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.4.7 ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACJI – formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym, którego poprawne wypełnienie jest niezbędne do założenia konta i wykonania Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym.

1.4.8 FORMULARZ ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNEGO – interaktywny formularz (Usługa elektroniczna), dostępny w Sklepie internetowym, którego poprawne wypełnienie jest warunkiem złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Projektów do elektronicznego koszyka, ze wskazaniem szczegółowych parametrów Projektu (wielkość , kolor, ilość itp.) oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym płatności i dostawy.

1.4.9 FORMULARZ ZWROTU – interaktywny formularz (Usługa elektroniczna), dostępny w Sklepie internetowym, którego wykorzystywany jest jako jedna z opcji zwrotu towaru (Projektu) – rozwiązania Umowy Sprzedaży zgodnie z zapisami punktu 7 niniejszego Regulaminu

1.4.10 FORMULARZ REKLAMACYJNY – interaktywny formularz (Usługa elektroniczna), dostępny w Sklepie internetowym, którego wykorzystywany jest jako jedna z opcji zgłoszenia reklamacji towaru (Projektu) – zgodnie z zapisami punktu 6 niniejszego Regulaminu

1.4.11 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.12 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.13 KONTO – Usługa elektroniczna, zbiór chronionych danych osobowych i zasobów przechowywanych w systemie informatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta Sklepu Internetowego, as a także informacje o złożonych zamówieniach i dokonanych przez niego zakupach w sklepie internetowym.

1.4.14 NEWSLETTER – elektroniczna dystrybucja usługi świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom Sklepu internetowego automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych wydań biuletynu zawierającego informacje o Projektach, nowych produktach i promocjach w sklep internetowy.

1.4.15. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

1.4.16 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta Sklepu internetowego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.4.17 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu z Usługodawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz rejestracyjny, formularz zamówienia i biuletyn.

2.1.1 Konto – korzystanie z Konta rozpoczyna się po pomyślnym zakończeniu przez Klienta Sklepu internetowego trzech niezbędnych elementów:

(1) wypełnienie formularza rejestracyjnego

(2) kliknięcie pola, które kończy procedurę tworzenia konta.

(3) autoryzacja konta – potwierdzenie gotowości do założenia Konta poprzez kliknięcie linku autoryzacyjnego wysłanego przez system informatyczny Usługodawcy automatycznie na adres e-mail Klienta Sklepu Internetowego podany podczas rejestracji. W formularzu rejestracyjnym Klient sklepu internetowego musi podać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, telefon kontaktowy numer i hasło. W przypadku Klientów Sklepu internetowego będących Przedsiębiorcami konieczne jest podanie pełnej nazwy firmy i numeru identyfikacji podatkowej.

2.1.1.1. Usługa konta elektronicznego jest świadczona bezpłatnie przez czas nieokreślony. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość, bez podania przyczyny, w dowolnym momencie usunąć Konto (rezygnacja z Konta), wysyłając odpowiednie żądanie do Usługodawcy za pośrednictwem listu na adres Usługodawcy podany w pkt 1.1 niniejszego regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w pkt 1.1 niniejszego regulaminu.

2.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się, gdy Klient Sklepu internetowego doda pierwszy Projekt do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Prawidłowe złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym następuje po pomyślnym ukończeniu przez Klienta Sklepu internetowego dwóch kolejnych kroków:

(1) po wypełnieniu formularza zamówienia

(2) kliknięcie strony internetowej Sklepu internetowego po wypełnieniu wszystkich pól pola Formularz zamówienia – Kup i zapłać. Do tego czasu możliwe jest samodzielne modyfikowanie wprowadzonych danych (w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W formularzu zamówienia Klient sklepu internetowego musi podać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorcy), adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) , adres e-mail, kontaktowy numer telefonu. Konieczne jest również podanie poprawnych danych dotyczących Umowy sprzedaży: Projekt, liczba sztuk, rozmiar, kolor, miejsce i sposób dostawy Projektów, sposób płatności. W przypadku Klientów Sklepu internetowego będących Przedsiębiorcami konieczne jest również podanie numeru NIP. Wymagane jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Nieprawidłowe wprowadzenie danych przez Klienta Sklepu internetowego może spowodować wysłanie zamówionych Projektów na niewłaściwy (niezgodny z wolą klienta Sklepu Internetowego) adres. W takim przypadku ani Usługodawca, ani Sklep internetowy nie ponoszą odpowiedzialności za dalszy los przesyłki. Jeżeli Usługodawca zażąda faktury VAT – należy podać takie żądanie w Formularzu Zamówienia

2.1.2.1. Usługa elektronicznego formularza zamówienia jest świadczona bezpłatnie i ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia zamówienia. Usługa kończy się również, jeśli Klient zaprzestał składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia (przerwanie procedury).

2.1.3 Newsletter – jeżeli taka usługa jest dostępna w ramach Sklepu internetowego, korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu przez Klienta Sklepu internetowego woli otrzymywania Newslettera, postępując zgodnie z zaleceniami systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem podania adresu e-mail, na który mają być wysyłane kolejne wydania Newslettera, oraz kliknięciu pola potwierdzające chęć Klienta Sklepu internetowego do otrzymywania Newslettera.

2.1.3.1. Usługa elektroniczna Newsletter jest świadczona bezpłatnie przez czas nieokreślony. Klient Sklepu Internetowego może zrezygnować z subskrypcji Newslettera bez podania przyczyny (rezygnacji z Newslettera), wysyłając odpowiednie żądanie do Usługodawcy za pośrednictwem listu na adres Usługodawcy podany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail podany w pkt 1.1 niniejszego regulaminu.

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

(1) komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768;

(5) połączenie możliwości zapisywania plików cookie i Javascript w przeglądarce internetowej.

2.3 Klient Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i przyzwoitością, uwzględniając poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Klient Sklepu internetowego jest zobowiązany do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi Sklepu internetowego nie wolno dostarczać treści niezgodnych z prawem, ani wykonywać jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie prawidłowego działania sklepu internetowego.

2.4 Procedura reklamacyjna dotycząca usług elektronicznych:

2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacyjnej wskazanej w pkt 6 i 7 Regulaminu) Klient Sklepu Internetowego może złożyć korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt 1.1 niniejszego regulaminu.

2.4.2 Zaleca się, aby Klient Sklepu internetowego podał w opisie reklamacji:

(1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę nieprawidłowości;

(2) Zamówienia klienta w sklepie internetowym;

(3) dane kontaktowe skarżącego

Prawidłowe podanie powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie reklamacji przez Usługodawcę

2.4.3 Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta Sklepu internetowego o wynikach postępowania reklamacyjnego

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1 Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem Sklepu internetowego a Usługodawcą następuje po złożeniu przez Klienta Sklepu internetowego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt 2.1.2 Regulaminu

3.2 Cena Projektu wskazana na stronie Sklepu Internetowego jest podana w złotych polskich i obejmuje wszystkie podatki przewidziane w polskim prawie. W przypadku zakupów dokonywanych w walutach innych niż polski złoty, konwersję walut wykonuje bank Klienta Sklepu Internetowego, bank Usługodawcy lub operator karty płatniczej Klienta Karty Online. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kursy wymiany zastosowane w tym przypadku. O łącznej cenie, w tym podatkach, Projektu będącego przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży, o kosztach dostawy i innych kosztach, Klient Sklepu Internetowego jest informowany na stronach Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia, w tym kiedy Klient chce być związany Umową sprzedaży.
Na stronie produktu w Sklepie Internetowym podawana jest również informacja o najniższej cenie produktu dostępnego w Sklepie Internetowym w ciągu ostatnich 30 dni

3.3 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym odbywa się za pomocą Formularza zamówienia.

3.3.1 Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem Sklepu internetowego a Usługodawcą następuje po złożeniu przez Klienta Sklepu internetowego Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przyjmując Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail do Klienta Sklepu Internetowego na adres e-mail podany przez Klienta Sklepu Internetowego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesłane do Klienta Sklepu internetowego zawiera między innymi wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zamówionego Projektu, ilości, wielkości i koloru, potwierdzenie całkowitej kwoty wraz z ceną Projektu oraz wszelkie dodatkowe koszty (w tym koszty dostawy) oraz przewidywaną datę realizacji zamówienia. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Gdy tylko Klient Sklepu Internetowego otrzyma powyższą wiadomość e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
3.4. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży odbywa się poprzez:

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.

Treść Umowy sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Usługodawcy.

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI, TERMINY PŁATNOŚCI

4.1 Usługodawca zapewnia Klientowi następujące metody płatności w ramach Umowy sprzedaży:

4.1.1 Płatność przy odbiorze przy odbiorze.

4.1.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3 Płatność przelewem na konto bankowe Usługodawcy.

4.1.3.1. Bank: Millennium.

4.1.3.2. Numer konta: 20 1160 2202 0000 0003 7714 2264

4.1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą za pośrednictwem Przelewy24, PayU i PayPal.

4.1.5 Płatności odroczone PayPo

UWAGA: Podczas realizacji płatności drogą elektroniczną należy zapoznać się z regulaminami świadczenia takich usług instytucji finansowych lub podmiotów realizujących usługi związane z płatnościami elektronicznymi.

4.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności opisanych w punkcie 4.1 według własnego uznania. Niemożność dokonywania płatności przy użyciu jednej lub więcej metod opisanych w pkt 4.1 zostanie wyraźnie i czytelnie oznaczona na stronie internetowej Sklepu internetowego
4.3 Termin płatności:

4.3.1 Jeśli Klient wybierze płatność gotówką przy odbiorze osobistym, przelewie bankowym, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy sprzedaży.

4.3.2 Jeżeli Klient wybierze płatność przy odbiorze przy odbiorze, zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze.

4.4 Brak płatności w terminie określonym w punktach 4.3.1 i 4.3.2 nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy sprzedaży. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w życie postanowień Umowy sprzedaży i realizacji płatności metodami określonymi w polskim prawie

4.5 W uzasadnionych przypadkach – możliwe jest rozwiązanie zawartej Umowy Sprzedaży za porozumieniem stron, jednakże każdorazowo wymaga to bezpośredniego kontaktu Klienta Sklepu Internetowego z Usługodawcą w celu ustalenia warunków ewentualnego rozwiązania Umowy Sprzedaży. Ostateczna decyzja co do rozwiązania zawartej pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego a Usługodawcą Umowy Sprzedaży należy do Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta Sklepu Internetowego wszelkimi uzasadnionymi kosztami rozwiązania Umowy Sprzedaży.

4.6 Klient Sklepu internetowego ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami pkt 7 niniejszego Regulaminu.

 1. TERMINY DOSTAWY, KOSZTY DOSTAWY, ODBIÓR OSOBISTY

5.1 Dostawa projektu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

5.2 Dostawa Projektu na adres podany przez Klienta Sklepu Internetowego podczas wypełniania Formularza Zamówienia jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy projektu są wskazywane Klientowi na stronie internetowej Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia, w tym gdy Klient chce być związany Umową Sprzedaży.

5.3 Odbiór osobisty Projektu przez Klienta Sklepu Internetowego jest bezpłatny

5.4 Dostawca usług Klientów Sklep Internetowy Przykłady sposobów dostawy lub odbioru Produkty:

5.4.1 Przesyłka kurierska,

5.4.2 Przesyłka kurierska za pobraniem,

5.4.3. Odbiór osobisty

 1. REKLAMACJE

6.1. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta Sklepu Internetowego jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Sklepu Internetowego Projekt zgodny z opisem przedstawionym na stronie produktu bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona wyłącznie przez Klienta Sklepu Internetowego :

6.3.1. pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem FORMULARZA REKLAMACYJNEGO znajdującego się na stronie www.lovin.pl

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta Sklepu Internetowego w opisie reklamacji następujących informacji:
(1) Informacji dotyczącej rodzaju Projektu, rozmiaru, koloru którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, a także danych dotyczących transakcji (data Umowy Sprzedaży)

(2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty odkrycia wady;

(2) określenia sposobu doprowadzenia Projektu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6.6. Podstawą przystąpienia do rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie oryginału paragonu wystawionego przez Sklep Internetowy.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1 Zasady ogólne obowiązujące podczas procedury odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

7.1.1. Wszystkie zwracane Projekty oraz elementy nie mogą nosić znamion użytkowania.

7.1.2. Projekty nie mogą być przybrudzone (np. nosić ślady make-up), wygniecione (w przypadku wrzucenia towaru do koperty, a nie złożenia i włożenia), wyprane lub noszące zapach perfum lub tytoniu.

7.1.3. Posiadać pełen komplet nienaruszonych metek i zabezpieczeń.

Należy pamiętać, iż zwrócony asortyment niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu/wymiany i odesłany do nadawcy na jego koszt.

7.2. Klient Sklepu Internetowego, który zawarł Umowę Sprzedaży za pomocą Sklepu Internetowego na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone drogą elektroniczną przy użyciu FORMULARZA ZWROTU dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu.

7.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

7.5. Klient Sklepu Internetowego ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych dnia otrzymania przesyłki, zwrócić Projekt Usługodawcy na adres: LOVIN ul. LELEWELA 36/78. 80-442 Gdańsk tel +48 518731103 lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Projekt. Do zachowania terminu usługodawca otrzyma przesyłkę zwrotną najpóźniej 14 dnia kalendarzowego. W przypadku braku szczegółowych ustaleń związanych ze zwrotem Projektu Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zwrócić Projekt na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub na adres wskazany przez Usługodawcę w korespondencji związanej z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.

7.6. Usługodawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Projektu objętego Umową Sprzedaży, której dotyczy odstąpienie zwrócić Klientowi Sklepu Internetowego dokonane płatności pod warunkiem wypełnienia przez Klienta Sklepu Internetowego obowiązków wyszczególnionych w punkcie 7.5. niniejszego Regulaminu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.7. Klient Sklepu Internetowego ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Projektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Projektu.

7.8. Klient Sklepu Internetowego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Projektu.

7.9. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.9.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

7.9.2 Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.11 Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

7.11.1. Produktów personalizowanych/dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta, produktów nieprefabrykowanych, produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta Sklepu Internetowego

7.11.2 Produktów służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta Sklepu Internetowego

7.11.3 Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

7.11.4 Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. UMOWY SPRZEDAŻY – PRZEDSIEBIORCY

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcami w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

8.2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem Sklepu Internetowego będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.3. W wypadku Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcą Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta Sklepu Internetowego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4. Korzyści i ciężary związane z Projektem w trakcie jego dostawy pod adres wskazany przez Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Projektu w trakcie dostawy przechodzą na Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą w momencie wydania przesyłki przewoźnikowi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Projektu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi Sklepu Internetowego, jak również za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

8.5. W przypadku przesłania Projektu do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Projektu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia lub wykluczenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Projekt wobec Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

8.7. W wypadku Klientów Sklepu Internetowego będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klienta Sklepu Internetowego stosownego oświadczenia drogą mailową na adres podany przez Klienta Sklepu Internetowego w trakcie procedury Rejestracji.

8.8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą.

8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem Sklepu Internetowego będącego Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego zdefiniowanych jako dane chronione w odpowiednich przepisach obowiązującego prawa polskiego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Usługodawca.

9.2. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego wykorzystywane są – zgodnie z wolą Klienta Sklepu Internetowego – wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

9.3. Dopuszczalni odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

9.3.1. W przypadku Klienta Sklepu Internetowego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

9.3.2. W przypadku Klienta Sklepu Internetowego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.4. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1.1 niniejszego Regulaminu

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem Umowy.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych jest LOVIN S.C. z siedzibą w Warszawie. Wszystkie dane teleadresowe Administratora wykazane zostały w puncie 1.1 niniejszego Regulaminu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach Administratora lub przez Administratora dzierżawionych.

Dla interpretacji terminów stosuje się definicje opisane w punkcie 1.4 niniejszego Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w niniejszym punkcie Regulaminu (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w Formularzach Sklepu Internetowego traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

10.1. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego. Oznacza to, że po utworzeniu konta na naszej stronie, Usługodawca przetwarza dane Klienta Sklepu Internetowego takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newsletter. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail wskazanym w punkcie 1.1 niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Klientów Sklepu Internetowego również po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, jednakże tylko w zakresie niezbędnym dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego  oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają odpowiednio przeszkolone w tym zakresie osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę.

10.2. Pliki cookies

10.2.1. Witryna lovin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10.2.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies w sposób pośredni identyfikuje użytkownika witryny, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta do jego potrzeb.

10.2.3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10.2.4.. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Umowy zawierane przez Usługodawcę poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany danych Usługodawcy

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Klienta Sklepu Internetowego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient Sklepu Internetowego został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient Sklepu Internetowego nie będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów Sklepu Internetowego nie będących Przedsiębiorcami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.